Mededelingen

UITNODIGING LEDENVERGADERING IJSBAANVERENIGING H.W.Z. (Herfte-Wijthmen-Zalné)
Datum: dinsdag 14 november 2023 om 20.00 uur
Locatie: kantine ijsbaan Kuyerhuislaan

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Stand van zaken penningmeester, kascontrole, 2e penningmeester
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Aftreden bestuurslid
7. Verkiesbaar stellen penningmeester, huidige penningmeester is herkiesbaar
8. Toegangsprijzen, contributieprijzen e.d.
9. Werkzaamheden
10. Rondvraag
11. Sluiting

Opmerking bij punt 7:
De functie van penningmeester is verkiesbaar. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 15 minunten
voor de ledenvergadering opgeven bij de voorzitter, voor het vervullen van de functie. In de vergadering
zal hier dan over gestemd worden.